Vi förmedlar bostadsrätter, fritidshus, villor, jord & skogsbruksfastigheter


Auktoriserad Fastighetsmäklare

Yrkesverksamhet
3 års yrkesverksamhet som fastighetsmäklare.

Utbildning
3 auktorisationskurser, godkända av förbundsstyrelsen. Kurserna ska vara genomförda inom en 3-årsperiod och omfatta vart och ett av ämnena juridik, skatterätt och byggnadsteknik.

Mäklare med examina från universitet eller högskola i juridik, ekonomi eller byggnadsteknik, som ej är äldre än 10 år vid tiden för ansökan om auktorisation, kan ansöka om dispens från respektive ämne. För mäklare med examina för fastighetsmäklare med minst 120 högskolepoäng, är det tillräckligt att efter 3 års yrkesverksamhet genomgå 1 auktorisationskurs inom något av ämnena juridik, ekonomi eller byggnadsteknik. Den sökande får ej under de senaste 3 åren meddelats varning från Fastighetsmäklarnämnden eller meddelats beslut av Fastighetsmäklarförbundets disciplinnämnd som gått mäklaren emot.

Fastighetsmäklarförbundet